Veri Bilimi ve Büyük Veri Analitiği

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Veri Bilimi ve Büyük Veri Analitiği

Açıklama

  Data Science and Big Data Analytics eğitimi, katılımcılara veri bilimi ve büyük veri analizi konularında temel yetenekler kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir program olup, veri bilimi ve büyük veri alanında kariyer yapmak, mevcut becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller, veri analizi ve raporlama konularında uzmanlaşmak isteyenlere katılımcılar için uygundur.


Eğitim İçeriği

PYTHON

Introduction to Python

Python Programlama Diline Bakış

Python Geliştirme Ortamları ve Ayarları

 • Anaconda ve Python Geliştirme Ortamı (Spyder, Jupyter Notebook)
 • Google Colaboratory (Eğitim Sırasında Uygulamaların Gerçekleştirileceği Ortam)

VERİ BİLİMİ

Veri Biliminin Temelleri

 • Veri Analizi Nedir? Veri Analizi ile Neler Yapılabilir?
 • Veri Bilimi Nedir?
 • Veri Biliminin Unsurları Nelerdir?
 • Veriden Faydalı Bilgi Çıkarma Aşamaları Nasıl İşler? (Veri Analitiği)
  • Tanımlayıcı Analitik (Descriptive Analytics)
  • Teşhis Edici Analitik (Diagnostic Analytics)
  • Tahmine Dayalı Analitik (Predictive Analytics)
  • Öngörüye Dayalı Analitik (Prescriptive Analytics)
 • Veri Biliminin Kullanım Alanları

Veri Bilimi İş Süreci Döngüsünde Nasıl Uygulanır

 • CRISP-DM Metodolojisi
  • İş Anlayışı
  • Veriyi Anlamak
  • Verinin Hazırlanması
  • Modelleme
  • Değerlendirme
  • Kullanıma Sokma

Veri Biliminde Uygulama Geliştirme Temel Aşamaları

Veri Biliminde Uygulama Geliştirme İçin Kullanılan Araçlar

 • Numpy
  • Array – Matris Oluşturma
  • Biçimlendirme İşlemleri (Yeniden Şekillendirme, Birleştirme, Bölme)
  • İndeks İşlemleri
  • Matematiksel İşlemler (Rasgele Sayı İşlemleri vb.)
  • İstatistiksel İşlemler (min, max, mean, std vb.)
 • Pandas
  • Seri İşlemleri ( Seri Oluşturma, Özellikler vb.)
  • DataFrame İşlemleri (Oluşturma, Özellikler, Eleman İşlemleri, Birleştirme, Gruplama, Filtreleme, Apply, Pivot Tablolar)
  • Excel ve CSV dosyalardan DataFrame İle Veri Okuma ve Veri Üzerinde İşlemler
 • Matplotlib/Seaborn
  • 2 Boyutlu Grafik Kullanımı (çizgi, çubuk, saçılım, histogram, pasta vb.)
  • 3 Boyutlu Grafik Kullanımı
  • Grafikler Üzerinde İşlemler Gerçekleştirme (Başlık ve Eksen Etiketleme, renk, legend vb. tanımlama)

Keşifçi Veri Analizi (Exploratory Data Analysis, EDA)

Veri Okuryazarlığı

 • Veri Okuryazarlığı Nedir?
 • Veri Okuryazarlığı Temel Kavramlar
  • Popülasyon ve Örneklem
  • Gözlem Birimi
  • Değişken Nedir? Değişken Türleri Nelerdir?
  • Ölçek Nedir? Ölçek Türleri Nelerdir?
  • Merkezi Eğilim Ölçüleri
   • Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod, Karttiller
  • Dağılım Ölçüleri
   • Değişim Aralığı, Standart Sapma, Varyans, Çarpıklık, Basıklık
  • Veri Tanımlama
  • Verinin Organize Edilmesi ve İndirgenmesi
  • Verinin Gösterimi
  • Verinin Analizi ve Değerlendirme
  • Dosyadan Veri Seti Yükleme/Okuma
  • Verinin Boyutu Hakkında Bilgi Edinme
  • Veride Örneklem
  • Verideki Data Tipleri

Veri Ön İşleme ve Temizleme   (Data Preparation and Cleaning)

 • Veri Tanıma
 • Öznitelik Görüntüleme ve Seçme
 • Sıralama ve Gruplama
 • Öznitelikler Üzerinde İşlemler
  • Öznitelik Ekleme
  • Öznitelik Adı Değiştirme
  • Var Olan Öznitelikten Yeni Öznitelik Türetme
  • re (regular expression) modülünün Veri Analizinde Kullanımı
  • Öznitelik Silme
 • Gözlemler Üzerinde İşlemler
  • Gözlemlerin Gösterimi (Baştan, Sondan, Rasgele)
  • Gözlem Ekleme
  • Gözlem Silme
 • Veri Filtreleme
  • Sözlük ve Liste Kullanımı İle Filtreleme
  • Query İle Filtreleme
 • Eksik Veriler
  • Eksik Verileri Tespit Etme
  • Eksik Verileri Silme Yaklaşımları
  • Eksik Verileri Tamamlama Yaklaşımları
   • Sabit Bir Değer İle Tamamla
   • Ortalama İle Tamamla
   • Bir Önceki ve Bir Sonraki Gözleme Ait Veri İle Tamamla
  • Eksik Veriler Üzerinde Oransal İşlemler
 • Tekrar Eden Veriler
  • Tekrar Eden Verileri Tespit Etme
  • Tekrar Eden Verileri Temizleme
 • Veri Dönüştürme İşlemleri
  • Veriyi Ölçeklendirme ve Normalizasyon,
  • Birleştirme-Toplama (Aggregation)
  • Kategorik Veriler
 • Aykırı/Uç Verileri Tespit Etme

Sayısal Veriler Üzerinde İstatistiki İşlemler

 • Dağılım
 • Varyans Analizi
 • Korelason Analizi

Veri Görselleştirme

 • Grafik çizimi (çizgi, çubuk, pasta, ısı/heatmap vb.)
 • Grafikler üzerinde işlemler yapma

Hazır Veri Setleri Üzerinde Veri Analizi Uygulama Çalışmaları

Hazır Veri Analizi Rapor Oluşturma Araçları

MAKİNE ÖĞRENMESİ

Makine Öğrenmesinin Temelleri

 • Makine Öğrenmesi Nedir?
 • Makine Öğrenmesi ile Derin Öğrenme Farkları Nelerdir?
 • Gerçek Hayat Örnekleri
 • Temel Kavramlar ve Terminoloji
  • Problem Türleri (Regresyon, Sınıflandırma)
  • Model
  • Veri Setini Eğitim ve Test Olarak Bölme
  • Aşırı Öğrenme (overfitting)
  • Model Doğrulama
 • Öğrenme Çeşitleri
  • Denetimli Öğrenme (Supervised)
  • Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised)
  • Takviyeli/Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement)
 • Özellik Mühendisliği
  • Aykırı Değer Tespiti
  • Veri Temizleme
  • Veri Dönüştürülmesi (encoding scaling)
  • Veri Azaltma
  • Özellik Çıkarma (Feature Extraction)
 • Makine Öğrenmesi Modelleri Başarı Değerlendirme Yöntemleri
 • Karmaşıklık Matrisi (Confusion Matrix)
  • Accuracy, Recall, Precision
 • R2 Score
 • F1 Score
 • AUC-ROC Curve
 • Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error, MAE)
 • Ortalama Kare Hatası (Mean Squared Error, MSE)

Python İle Makine Öğrenmesi Gerçekleştirme Araçları

 • Scikit-Learn Modülü ve Makine Öğrenmesi

Makine Öğrenmesi Algoritmaları/Modelleri ve Uygulama Geliştirme

 • Regresyon Modelleri (Teori, Model, Tahmin)
  • Basit Lineer
  • Çoklu Lineer
 • Sınıflandırma Modelleri (Teori, Model, Tahmin)
  • Lojistik Regresyon ile Sınıflandırma
  • K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbours – KNN) ile Sınıflandırma
  • Karar Ağaçları (Decision Tree – CART) ile Sınıflandırma
  • Destek Vektör Makinaları (SVM) ile Sınıflandırma
 • Kümeleme Modelleri (Teori, Model, Tahmin) (Denetimsiz Öğrenme Uygulaması)
  • K-Means Algoritması ile Kümeleme
   • Elbow ile Optimum Küme Sayısının Belirlenmesi
  • Hiyerarşik Kümeleme
 • Boosting (Tahmin) Modelleri (Teori, Model, Tahmin)
  • Gradient Boosting
  • XBoost
  • LightGBM

Gerçek Zamanlı (Akan Veri Üzerinde) Makine Öğrenmesi Uygulaması

 • Bir ML modelinin online bir veritabanı (firebase) üzerinden çekilen veri ile tahmin uygulaması geliştirme

Makine Öğrenmesi Modellerinin Kayıt Edilmesi ve Başka Uygulamalara Transferi

 • Veri Bilimi Modellerinin Farklı Uygulamalarda Kullanma Yöntemleri
 • Pickle ile Modelin Transferi
 • Joblib ile Modelin Transferi
 • m2cgen ile native koda dönüştürülme

BIG DATA ANALYTICS

BIG DATA

 • Büyük Veri Nedir? (Big Data)
 • Büyük Veri Bileşenleri ve Karakteristik Özellikleri
 • Büyük Veri Kullanım Alanları – Gerçek Hayat Örnekleri
 • Büyük Veri Çalışanların Sahip Olması Beklenen Özellikler
 • Büyük Veri Uzmanlığı İçin Gerekli Yetenekler
 • Büyük Veri Teknolojileri ve Araçları
  • Büyük Veri Mimarisinde Kullanılan Teknolojiler
  • Apache Hadoop Ekosistemi
  • Apache Spark Teknolojileri
 • Dağıtık Mimarilerde Büyük Veri Uygulama Geliştirme Modeli

BIG DATA ANALYTICS

 • PySpark İle Büyük Veri Uygulama Geliştirme Süreçleri
 • PySpark ile Büyük Veride Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.